استعلام پیمایش ناوگان

برای دریافت پیامک بارنامه می بایست هزینه پرداخت کرد.براساس نامه سازمان محترم راهداری می بایست جهت دریافت پیامک بارنامه کد ستاره 80 مربع را شماره گیری و نسبت به افزایش مبلغ شارژ اقدام کرد....