برچسب: اصلاح حق توقف 1400

0

اصلاح حق توقف 1400

نرخ و نحوه محاسبه حق توقف کامیون ها و کشنده ها مختلف جهت اجرا از تاریخ 1400/08/01 به مدت یکسال