برای مسیر مورد نظر کرایه ای تعریف نشده است

در صورت مواجه شدن با خطاهایی با مضمون “برای مسیر مورد نظر کرایه ای تعریف نشده است ” و یا” مغایرت نرخ حمل بر مبنای شاخص تن بر کیلومتر” اطلاعات مربوط به نوع ناوگان-...