سامنه بارنامه بر خط تبادل اطلاعات با بیمه

احتراما به آگاهی میرساند طبق تبصره 15  آیین نامه ارایی موارد 5 و 6 قانون مبارزه با کالا و ارز از مهر 1398 کلیه اطلاعات بارنامه به صورت برخط به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی...