تردد ناوگان باری به دوغارون

تردد ناوگان باری به دوغارون صرفا به صورت خروج از مرز امکان پذیر میباشد.