طرح ترافیکی زمستان سال ۹۹

طرح ترافیکی زمستان سال ۹۹ از تاریخ ۹۹/۰۹/۲۰ لغایت ۹۹/۱۲/۲۰ به شرخ ذیل می باشد: ۱-ناوگان حمل و نقل عمومی تحت پوشش می بایست نسبت به رعایت سرعت مطمئنه به ویژه در مواقع بارش...