فرم رسيد پرداخت ناموفق يا عدم تكميل پرداخت

در صورتیکه پرداخت انجام مي شود وليكن در فرم رسيد پرداخت ناموفق يا عدم تكميل پرداخت نشان مي دهد ، مجدد گزينه چاپ رسيد پرداخت براي تمامي پرداختهاي ناموفق يا عدم تكميل پرداخت انتخاب...