نمایان سازی ابعاد وسایل نقلیه

نمایان سازی ابعاد وسایل نقلیه طرح نمایان سازی وسایل نقلیه باربری مجدد در سطح کشور اجرا گردیده نامه از پلیس راه فرماندهی انتظامی قزوین ضمیمه مطلب شده است