پرداخت مبالغ حق پایانه و کدرهگیری

سایت  پرداخت مبالغ حق پایانه و کدرهگیری و چهار درصد برای ورود به سایت و جهت پرداخت به سایت زیر مراجعه نمایید . http://csbl.rmto.ir برای پرداخت حق بیمه به انجمن صنفی کارفرمایان مراجعه نمایید ....