اطلاعیه

سایت و آموزش اطلاع رسانی بارنامه صادر شده صاحب کالا و رانندگان

Visits: 759

مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام در سامانه مدیریت متقاضیان داده
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اى

 

برای اطلاع رسانی صاحبان کالا می توانند از طریق نرم افزارهای ذیل صحت اطلاعات بارنامه صادر را بررسی نمایند.

برای صاحب کالا siwar.rmto.ir

 

اشخاص حقیقی – رانندگان:

درخـواسـت کـتبی ثـبت شـده در دبـیرخـانـه سـازمـان خـطاب بـه دفـتر فـناوري اطـلاعـات و ارتـباطـات شـامـل
اطلاعات:
مشخصات شناسنامه اي فرد شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی
شماره بیمه راننده و شماره پرونده فعالیت رانندگی
اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی جهت اسکن در سوابق متقاضی
شماره تلفن همراه متقاضی با مالکیت شخص متقاضی
تلفن، آدرس پستی، کدپستی و آدرس ایمیل درخواست کننده
اشخاص حقوقی – شرکت هاي حمل و نقل:
درخـواسـت کتبی ثـبت شـده در دبـیرخـانـه سـازمـان خـطاب بـه دفـتر فـناوري اطـلاعـات و ارتـباطـات بـا سـربـرگ
شرکت ممهور به مهر شرکت شامل اطلاعات:
اساس نامه شرکت، کد حمل و نقل و کد شناسه ملی معتبر، آخرین نسخه روزنامه رسمی
مشخصات شناسنامه اي مدیرعامل شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی
اصل شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل جهت اسکن در سوابق متقاضیان
شماره تلفن همراه مدیرعامل با مالکیت مدیرعامل
تلفن، آدرس پستی، کدپستی، تلفن و آدرس ایمیل رسمی شرکت

مالک ناوگان حقوقی:
درخـواسـت کتبی ثـبت شـده در دبـیرخـانـه سـازمـان خـطاب بـه دفـتر فـناوري اطـلاعـات و ارتـباطـات بـا سـربـرگ
شرکت ممهور به مهر شرکت شامل اطلاعات :

اساس نامه شرکت، کد حمل و نقل و کد شناسه ملی، آخرین نسخه روزنامه رسمی
برگ سبز ناوگان هاي ملکی شرکت که در سامانه شرکت هاي سازمان ثبت شده باشد.
مشخصات شناسنامه اي مدیرعامل شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی
اصل شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل جهت اسکن در سوابق متقاضیان
شماره تلفن همراه مدیرعامل با مالکیت مدیرعامل
تلفن، آدرس پستی، کدپستی، تلفن و آدرس ایمیل رسمی شرکت

مالک ناوگان حقیقی:
درخـواسـت کـتبی ثـبت شـده در دبـیرخـانـه سـازمـان خـطاب بـه دفـتر فـناوري اطـلاعـات و ارتـباطـات شـامـل
اطلاعات:
مشخصات شناسنامه اي فرد شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی
اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی جهت اسکن در سوابق متقاضی
شماره تلفن همراه متقاضی با مالکیت متقاضی
تلفن، آدرس پستی، کدپستی و آدرس ایمیل درخواست کننده
برگ سبز ناوگان
اشخاص حقیقی – صاحب کالا :
درخـواسـت کـتبی ثـبت شـده در دبـیرخـانـه سـازمـان خـطاب بـه دفـتر فـناوري اطـلاعـات و ارتـباطـات شـامـل
اطلاعات:
مشخصات شناسنامه اي فرد شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی
اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی جهت اسکن در سوابق متقاضی
شماره تلفن همراه متقاضی با مالکیت متقاضی
تلفن، آدرس پستی، کدپستی و آدرس ایمیل درخواست کننده

اشخاص حقوقی – صاحب کالا :
درخـواسـت کـتبی ثـبت شـده در دبـیرخـانـه سـازمـان خـطاب بـه دفـتر فـناوري اطـلاعـات و ارتـباطـات بـا سـربـرگ
شرکت ممهور به مهر شرکت شامل اطلاعات:
اساس نامه شرکت، کد حمل و نقل و کد شناسه ملی معتبر، آخرین نسخه روزنامه رسمی
مشخصات شناسنامه اي مدیرعامل شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی

اصل شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل جهت اسکن در سوابق متقاضیان
شماره تلفن همراه مدیرعامل با مالکیت مدیرعامل
تلفن، آدرس پستی، کدپستی، تلفن و آدرس ایمیل رسمی شرکت

شرکت هاي بیمه:
درخـواسـت کتبی ثـبت شـده در دبـیرخـانـه سـازمـان خـطاب بـه دفـتر فـناوري اطـلاعـات و ارتـباطـات بـا سـربـرگ
شرکت ممهور به مهر شرکت شامل اطلاعات:
اساس نامه شرکت بیمه، کد شناسه ملی معتبر، آخرین نسخه روزنامه رسمی
مـشخصات شـناسـنامـه اي اعـضاي هیئت مـدیره/ مـدیر عـامـل بـه صـورت دسـته بـندي شـده، بـر اسـاس اطـلاعـات
روزنامه رسمی کشور شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی
اصل شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل جهت اسکن در سوابق متقاضیان
شماره تلفن همراه مدیرعامل با مالکیت مدیرعامل
تلفن، آدرس پستی، کدپستی، تلفن و آدرس ایمیل رسمی شرکت بیمه
لیست شرکت هاي داراي قرارداد با شرکت بیمه شامل نام شرکت ها و کد شناسه ملی شرکت ها

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *